Zasady montażu kotłów

Przedstawiamy Państwu kilka zasad którymi powinni się kierować wszyscy instalatorzy podczas montażu kotłów gazowych. Jest to tylko zbiór wybranych zasad a dla dociekliwych szczegółowe, aktualne zasady zebrane są w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury.

  • Minimalna kubatura pomieszczenia dla zainstalowania kotła z zamknietą komorą spalania to 6,5m³.
  • Minimalna kubatura pomieszczenia dla zainstalowania kotła z otwartą komorą spalania to 8m³.
  • W pomieszczeniu w którym montowany jest kocioł gazowy wymagany jest niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o wymiarach minimum 200cm² oraz wentylacji wywiewnej o wymiarach minimum 200cm².
  • Minimalna wysokość pomieszczenia w którym zamontowany jest kocioł to 2,2m lecz dopuszcza się dla istniejących kotłowni wysokość 1,9m.
  • Miejsce zainstalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub basen natryskowy musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach.
  • Suma mocy cieplnej urządzeń gazowych nie może przekraczać wartości przewidzianych przez ustawodawcę.
  • W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.